Breaking News

Komalên Jinên Kurdistan ilan edildi

BEHDİNAN -KJB, Mayıs ayında gerçekleştirdiği 7. Olağanüstü Kurultayı’nda YJA Konfederal çatı örgütlülüğü temelinde yapılandırma kararı almıştı. Ancak, YJA’nın isim düzeyinde dar kaldığı ve konfederal sistemin örgütlenmesini yeterince karşılamadığı tespiti yapan Kürt kadın hareketi, Komalên Jinên Kurdistan olarak örgütlenmeyi kararlaştırdı. KJK, yerelden başlayarak, evrensel düzeyde kadın özgürlüğünün ideolojik ve politik esasları temelinde örgütlenmenin, pratikleşmenin ve ortak kurumlaşmalara gitmenin önemli olduğuna dikkat çekti.
Yazılı bir açıklama yayınlayan KJK Yürütme Konseyi, “İçinden geçtiğimiz 21. yüzyıl, kadın ve halkların özgürlük yüzyılı olma gerçeği giderek daha da güçlenmektedir. Ortadoğu halkları, inançları, kadınları, çocukları, gençleri, toplulukları, kültürleri yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır” dedi.
Ortadoğu’da ortaya çıkan gelişmelerin erkeğin kapitalist tekelini ciddi anlamda tehdit eden gelişmeler olduğu da belirtilen KJK Yürütme Konseyi açıklamasında IŞİD’in Musul’u işgaliyle beraber tüm Kürt kadınlarının hayatını ilgilendirecek yeni bir süreç yaşandığı belirtildi.
Musul’u ve diğer bazı yerleri ele geçirir geçirmez kadınların hayatını yeniden düzenlemeye dönük ilk yasalar uygulanmaya konuldu. İnsanlık dışı, çağ dışı yasalarla düşürülmek istenen, köleleştirilmek istenen, ele geçirilmek istenen, kadınla beraber demokratik toplum değerleri olmaktadır” denilen açıklamada, kadın öncülüğünde gelişen Rojava devrimini tasfiye çabaları ve yönelimleri ile birlikte Musul ve devamında Şengal’de Ezidi Kürt halkına ve kadınlarına gerçekleştirilen saldırılarla, Kürdistan’dan Ortadoğu’ya büyük bir hızla yayılmakta olan kadın özgürlük mücadelesinin ortaya çıkardığı özgür kadın eğilimine darbe vurulmak istendiği ifade edildi.
Bu anlamda IŞİD gerçeğinin kadın ekseninde gelişen demokratik, toplumsal devrime karşı geliştirilmiş bir karşı devrim olduğunu vurgulayan KJK Yürütme Konseyi şunlara dikkat çekti:
Kapitalist Modernite güçleri, Ortadoğu uzantısı olan ölüm makinesi IŞİD yoluyla inançları katletmekte, yerel kültürlere saldırmakta, toplulukların yaşam haklarına tecavüz etmekte, kadını savaş ganimeti haline getirmektedir.
YEREL VE TOPLUMSAL GÜÇLER TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE AKTİF OLARAK YER ALDI
Ortadoğu, güncel olarak yaşanan yoğun çatışmaların, aynı zamanda gelişebilecek çözümlerin de merkezi haline gelmiştir. Bu yüzden de küresel, bölgesel, yerel ve toplumsal tüm güçler, şu anda gelişen bu tarihsel sürecin içinde aktif olarak yer almak zorunda kalmıştır. Ortadoğu’nun yeni yapılanmasında merkezi hegemon güçler kendi çıkarları temelinde yeni denge ve düzenlemelerle ömrünü uzatma çabası içinde olsalar da, demokratik modernitenin unsurları olma iddia ve iradesini gösteren demokratik güçler, bu kaotik ortamdan halkların lehine çıkmak için önemli bir arayış ve mücadelenin içindedirler. Ortadoğu’da yaşanan kriz ve kaoslu ortamda ortaya çıkan ve başarı şansı en yüksek olan güç, demokratik toplum güçleridir. Önderliğimizin üçüncü yol olarak tanımladığı Demokratik Modernite çözümü, Ortadoğu Demokratik Konfederalizmini de beraberinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Ortadoğu Demokratik Konfederalizmi ayağa kalkan halklar ve toplumsal kesimlerin kendilerini en iyi ifade edebilecekleri çözüm seçeneği olarak gelişmeye gebedir. Kapitalist erkek tekelinin yaşadığı çıkmazlar, ulus devletçiliğin gittiği tıkanma noktası ve halklara yaşattırdığı kaoslu, katliamlı ortamın oluşturduğu tepkiler, APO’cu düşüncenin ortaya çıkardığı gelişmeler üçüncü yol olarak demokratik modernitenin gelişme zeminini oluşturmaktadır.”
Kapitalist modernitenin uyanan ve bilinçlenen kadınlar karşısında fazla yaşam şansının kalmadığına vurgu yapan KJK Konseyi, “Kürdistan özgür kadın mücadelesi, yirmibirinci yüzyılda insanlığın umudu olmayı başarmış bir hakikattir. Ortadoğu kadın potansiyeli içerisinde istikrarlı bir kadın kurtuluş çizgisi ve yolunu belirleyen temel dinamik güç kuşkusuz bugün Kürt Kadın dinamiği olarak öne çıkmaktadır. Bölgedeki kadının, Kürt kadının yakaladığı öncü duruştan ciddi bir güç ve ilham alma gerçeği giderek açığa çıkmaktadır. Kürt kadınının gerek askeri gerilla sahasında, gerek politik sahada, gerekse ideolojik alanda yakaladığı sistem dışı düzey, bu umut ve beklentilere kaynaklık etmektedir. Hem demokratik siyaset alanında hem de savunma alanında Kürt kadınının sağlamış olduğu performans bunu beslemektedir. Kadınların özgürlük bilincinin geriletilemeyeceği, en son Rojava devriminde YPJ’nin (Kadın Savunma Güçleri) direnişinde daha da belirginlik kazanmıştır. Yine Şengal, Maxmur, Kerkük ve birçok alanda yerini alan YJA-Star güçlerimiz kadın katliam ve soykırım politikalarına karşı umut olmuşlardır. Bu umudun büyütülmesi, tüm Ortadoğu kadın hareketlerinin ortak amacı haline dönüşmüştür” dedi.
KÜRTLERİN BİRLİĞİ ORTADOĞU’DA BARIŞIN SAĞLAMLAŞTIRICI MAYASI OLUYOR
Başta Kürdistan halkı olmak üzere, tüm bölge halklarının bu saldırılara karşı demokratik direnişlerini vermekte ve vermeye devam edecekleri de ifade edilen KJK Yürütme Konseyi açıklamasında, Kürtler arasında birliği sağlayan bu direnişini, Ortadoğu’da barışın sağlamlaştırıcı mayası olmaya doğru yol aldığı kaydedildi.
Ortadoğu ve Kürdistan’da toplulukların, kültürlerin, inançların varlığına saldırılara karşı meşru savunma örgütlenmesi, en doğal ihtiyaç durumundadır. Kadın öz savunma örgütlenmesi, konfederal sistemin garantisi ve güvencesidir” denilen açıklamada, demokratik konfederal sistemin öncelikle erkek egemen sistemin parçaladığı, dayanışmadan düşürdüğü, dağıttığı değerlerin bileşimi ve birliği olduğu ifade edildi.
Kadının kendisine ait olduğu toplumsallık kimliğinin kendisi olmaktadır” denilen açıklamada, günümüzde savaşlara, kadın kırımlarına, asimilasyona, inanç kırımına, ölme ve öldürme kültürüne karşı panzehir olduğu da belirtildi.
Bu temelde kadının inşa edeceği konfederal sistemin, kadınlar başta olmak üzere tüm halkların, kimliklerin, toplulukların, kültürlerin, inançların, dillerin, doğanın yok edilme girişimlerine karşı üçüncü yol olduğu da vurgulanan KJK Yürütme Konseyi açıklamasında, “Konfederal sistem, savaş ve katliam çağına karşı anlamlı barış alternatifidir. Küresel yok olmaya karşı, halkların ve kültürlerin çeşitliliğini ve varlıklarını koruma konfederal sistemde temel yaklaşımdır.
YJA İSMİ KONFEDERAL SİSTEMİ YETERİNCE KARŞILAMIYOR
Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz KJB 7. Olağan Üstü Kurultayımız yürüttüğü tartışma ve ulaştığı sonuçlarla yeni dönem örgütlenme sisteminde KJB’nin kendini dönüştürerek, YJA Konfederal çatı örgütlülüğü temelinde yapılandırmasını karar altına almıştı. Bu konuda yapılan değişiklikler ve ulaşılan kararlaşmalar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Üç aylık süre zarfında Kürdistan’da ve Ortadoğu’da cereyan eden savaş gerçeği ve buna paralel olarak ortaya çıkan tarihsel kazanımlar ve daha fazla örgütlenme aciliyeti ve ihtiyacı Yürütme Konseyimiz tarafından yeniden değerlendirilmiştir. Özgür Kadınlar Birliği- YJA’nın isim düzeyinde dar kaldığı ve konfederal sistemin örgütlenmesini yeterince karşılamadığı tespiti yapılarak, Kurultayın Yürütme Konseyine verdiği yetki ve onayı ile isim düzeyinde değişiklik kararına gidilmiştir. Bu temelde kadın konfederal sistem örgütlenmesinin yeni adı ve tanımı Komalên Jinên Kurdistan – KJK- (Kürdistan Kadınlar Topluluğu) olarak değiştirilmiştir. Bundan böyle demokratik ulusu inşa temelinde kurultayda aldığımız kararlar ve ulaştığımız planlama kapsamında çalışmalarımız kadın hareketimizin çatı örgütü olan KJK-Komalên Jinên Kurdistan adıyla yürütülecektir” dedi.
Kürdistan ve Ortadoğu topraklarında yeniden doğuş kadın öncülüğünde gelişmektedir. Özgür Kadınla Demokratik Ulus’a şiarımız temelinde demokratik ulus perspektifini en fazla yaşamsallaştırması gereken biz kadınlar olmaktayız. Demokratik ulus perspektifi temelinde kadın toplumsallığını, kurumlaşmasını yeniden geliştireceğiz. Demokratik özerklik temelinde yaşamın her alanında kendimizi yeniden yapılandıracağız. Ailenin demokratikleştirilmesinden başlayarak, siyasetin demokratikleştirilmesi bir bütün olarak toplumun demokratikleştirilmesini gerçekleştireceğiz” diye devam eden açıklamada, özgür kadın özgür toplum ilkesi temelinde özgürlük mücadelesinin yaşamın her alanında geliştirilip, derinleştirileceği de belirtildi.
Yerelden başlayarak, evrensel düzeyde kadın özgürlüğünün ideolojik ve politik esasları temelinde örgütlenmenin, pratikleşmenin ve ortak kurumlaşmalara gitmenin önemli olduğu da vurgulanan KJK Yürütme Konseyi açıklamasında şunlara dikkat çekildi:
Kadının özgürlük sorunlarını bilince çıkarmak kadar, çözüm yollarını tartışmak ve uygulama alanlarını ortak geliştirmek gerekmektedir. Bu anlamda kadının siyasal, sosyal, kültürel, ekolojik, etik, ekonomi, öz savunma, diplomasi öz bilinç, öz irade ve öz örgütlülükle örgütlendirilmesi hayati önemdedir. Kadınların demokratik birlik cephesini de geliştirerek bu çağı kadın çağı yapacağız. Bu kararlılık ve mücadele ile kendi görev ve sorumluluklarımıza sahip çıkacağız. Toplumsallaşarak demokratik sistemi, demokratik yaşamı geliştireceğiz. Toplumsal alan çalışmalarında yeniden inşayı güçlü geliştirmek kadar, eylem çizgisi ve tarzında bir yenilenmeye giderek, demokratik eylem anlayışımızı güçlü ve radikal geliştirmek kadar, demokratik ulus boyutlarının tümünü kapsayan bir öz savunma ve eylem anlayışını da güçlü geliştirmek hayati önemdedir.
Önder Apo ile özgür ortamda buluşmanın mücadelesini yükseltip, başarıya dönüştüreceğiz. Özgür kadınla özgür yaşama kararlılığı temelinde geleceğimizi özgürce inşa edeceğiz. Bu kararlılık ve iddia ile demokratik kurtuluşun ve özgür yaşamın sistemi ve adı olan KJK’nin ilanı tüm kadınlara ve halklara kutlu olsun diyor, KJK çatısı altında birleşmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz.”

No comments